آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مشرف شدن

 

اگر ديد بر جائي مشرف شد، دليل كه دشمن با وي حيله كند. اگرديد بر آب صاف مشرف شد، دليل كه معتقد شاه شود. اگر ديد او را از مشرفي معزول كردند، دليل مضرت است. اگر ديد بر كاري صلاح مشرف شد، دليل خير است. اگر به كاري فساد مشرف شد، دليل شر بود.

www.aradpardaz.com