آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آتش سوزي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثهاي شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

 

www.aradpardaz.com