آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برگستوان

 

پوشش اسب

محمد بن سيرين گويد:

درخواب استوار و محكم كاري است. اگربيند بر اسبي يا برگستوان نشسته بود، دليل كه كار وي محكم و استوار گردد و بر دشمن ظفر يابد و خصم را قهر كند.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند اسب وي با برگستوان درميدان رزم مي دويد، دليل كه كار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد. اگر بيند بر گستوان از اسب او درافتاد يا ضايع گرديد، دليل كه نامرادي يابد و در دست خصمان مغلوب شود.

www.aradpardaz.com