آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بلانکيني

 

محمد بن سيرين گويد:

بلانكيني در دست داشتن به خواب، دليل كه او را ازكسي مدد و قوت نباشد. اگر بيند بلانكيني از چوب نرم جسته بود، تاويلش به خلاف اين بود كه گفته شد.

www.aradpardaz.com