آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مهرنهادن

 

اگر بيند بر گل مهر نهاد، دليل راحت است. اگر بيند بزرگي انگشتري به وي داد و گفت برو خزينه را مهر كن، دليل كه آن كس خزينه را به وي سپارد. اگر بيند كه پادشاه مهر به وي داد، دليل كه حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مهر درخواب برهفت وجه است. اول: بالا گرفتن كارهاي او. دوم: قوت دين. سوم: رياست. چهارم: حقيقت. پنجم: منفعت. ششم: دولت. هفتم: كامراني.

www.aradpardaz.com