آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت خار

 

دليل كند بر مردي بدكردار، كه شر او به مردمان رسد و كس منفعت نباشد.

www.aradpardaz.com