آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت سدر

 

دليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.

www.aradpardaz.com