آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت سيب

 

دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.

www.aradpardaz.com