آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت عود

 

دليل كند بر مردي نيكو روي، لطيف طبع، خوش زبان وتوانگر.

www.aradpardaz.com