آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت کدو

 

دليل كند بر مردي عالم يا طبيب با فرهنگ.

www.aradpardaz.com