آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آپارتمان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آپارتمان : دوستان خوب داشتن
آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد
آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد
بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

در يك آپارتمان هستيد : مراقب رقيب باشيد

مالك يك آپارتمان هستيد : مشاجره در فاميل

تنها در يك آپارتمان هستيد : تنهايي و ناكامي

با شخص ديگري در آپارتمان هستيد : آسايش در عشق

در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد : به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.

خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.

www.aradpardaz.com