آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آتش بازي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تماشاي آن :به جشني دعوت خواهيد شد
آتش بازي کردن : در يک بازي در فضاي باز شرکت خواهيد کرد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.

اگر دخترى در خواب بيند كه آتش بازى مى‏كند، دليل ديدن مكان‏ها دور مى‏باشد.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن آتش دليل فريب خوردن و نااميد شدن است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آتش بازي : يك بچه به زودي بدنيا      مي آيد.

يك نمايش آتش بازي را تماشا ميكنيد : ديوانگيهاي شما برايتان ايجاد دردسر ميكند.

يك نمايش آتش بازي را تماشا ميكنيد : شادي

 

 
 

www.aradpardaz.com