آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چينه دان

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چينه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببينيد چينه دان مرغي را بيرون مي آوريد و دور مي افکنيد عيب خود را از بين مي بريد.

www.aradpardaz.com