آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هنر پيشه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

هنرپيشه

ديدن: کسي در جستجوي شماست

هنرپيشه بودن : تغييرات و يا موفقيت زود گذر

صحبت کردن با يک هنرپيشه : اعلان خطر ، اخطار در مورد شخصي که قصد گمراه کردن شما را دارد و يا ميخواهد از شما سوء استفاده کند

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن هنرپيشة زن در خواب ، نشانة آن است كه زندگي خوش و پايداري خواهيد داشت .

ديدن هنر پيشة مضطرب و پريشان در خواب ، حاكي از آن دارد كه شما به رضايت خاطر از نفوذ و ثروت خود براي نجات دوستي تنگدست ، استفاده خواهيد كرد .

اگر خواب ببينيد هنر پيشه شده ايد ، نشانة آن است كه براي امرار معاش سخت كار خواهيد كرد ، اما اين تلاش با رضايت و لذت توأم خواهد بود .

اگر خواب ببينيد عاشق هنر پيشه شده ايد ، در آينده تمايلات شما به سمت لذتجويي گرايش خواهد يافت و اين گرايش با احساسات دروني شما ضديت پيدا خواهد كرد .

ديدن هنرپيشة مرده در خواب ، به اين معناست كه مصيبتي برايتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختي شما را از ميان خواهد برد .

اگر در خواب هنرپيشه اي سرگردان و آس و پاس ببينيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما دستخوش تحول مي گردد و اميد شما براي رسيدن به موفقيت به يأس مبدل خواهد شد . اين گونه خواب به افرادي كه از آسايش و راحتي زندگي خانوادگي برخوردارند ، هشدار مي دهد كه اين محيط ممكن است دگرگون شود و عهد و پيمانهاي دوستانه يكسر مبدل به بي وفايي گردد .

اگر زن جواني خواب ببيند با هنرپيشه اي نامزد كرده است يا مي خواهد با او ازدواج كند ، نشانة آن است كه لذتها و هوسها او را افسون خواهد كرد و پس از آن به ندامت و پشيماني خواهد رسيد .

اگر مردي خواب ببيند با هنرپيشة زني مشغول كامجويي است ، دلالت بر آن دارد كه در زندگي با همسر خود اختلاف پيدا خواهد كرد ، و به جاي اينكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختي خواهد كرد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه عاشق هنرپيشه‏اى شده‏ايد، به اين معنا است كه در تفريحات و لذت‏هاى خود افراط مى‏كنيد.

اگر خواب ببينيد كه هنرپيشه‏اى مرده است، به اين معنا است كه اتفاق ناگوارى در انتظار شما است.

اگر خواب ببينيد كه با هنرپيشه‏اى ازدواج كرده‏ايد، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

ديدن هنرپيشه‏ى آماتور در خواب، علامت موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن هنرپيشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نايافتنى است. اگر خواب ببينيد كه هنرپيشه هستيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد.

www.aradpardaz.com