آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جشن تولد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خواب جشن تولد براي جوانان ، نشانة فقر و تنگدستي است و براي پيرمردان نشانة غم تنهايي است .

جشنواره

اگر خواب ببينيد در جشنواره اي حضور داريد ، علامت آن است كه به ديگران بسيار وابسته ايد و دل به كسب لذاتي مي بنديد كه زودتر از موعد طبيعي شما را پير مي كند .

www.aradpardaz.com