آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چشمک زدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چشمک زدن : سود بسيار

www.aradpardaz.com