آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چهار راه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چهارراه : شما سست عنصر هستيد, فدرت تصميم گيري شما ضعيف است

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است كه براي رسيدن به خواسته هاي خود قادر نيستيد از فرصتهايي مناسب استفاده كنيد .

2ـ اگر خواب بببيند درچهارراهي سرگردان هستيد و نمي دانيد بايد از كدام طرف برويد ، علامت آن است كه وقايع بيهوده و جزئي ناراحتي برايتان فراهم مي سازد . اما اگر بتوانيد در خواب راه خود را انتخاب كني ، دلالت بر آن دارد كه اقبال يار شما خواهد بود .

 

www.aradpardaz.com