آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صاحبخانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صاحبخانه بودن : کاميابي که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

www.aradpardaz.com