آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوب جنگلي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن چوب جنگلي در خواب ، علامت آن است كه تغييراتي طبيعي در كار و زندگي شما رخ خواهد داد .

2ـ ديدن هيزمهاي افروخته در خواب ، علامت آن است كه نقشه ها و طرحهاي شما به زودي تكميل و قابل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف و مرحمت به روي شما لبخند خواهد زد .

3ـ خريد و فروش چوب جنگلي در خواب ، علامت آن است كه با قاطعيت و پشتكار ثروتي گرد مي آوريد .

www.aradpardaz.com