آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خاک انداز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خاك انداز در خواب ، نشانة آن است كه وظيفه اي دشوار اما دلپذير را به عهده خواهيد گرفت .

2ـ ديدن خاك انداز شكسته در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته هايتان بي پاسخ خواهد ماند .

www.aradpardaz.com