آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خرطوم فيل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خرطوم فيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را محاصره خواهند كرد ، اوقاتي پرخطر پيش رو خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com