آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اثاث منزل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشايند است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

اثاثيه زيبا : درآمد مالي شما كافي خواهد بود.

اثاثيه معمولي : شما به طبقه متوسط تعلق داريد.

يك زن ثروتمند اثاثيه زيبا دارد : او مرتكب ديوانگي خواهد شد .

يك شخص از طبقه متوسط خواب اثاثيه زيبا ببيند : شانس بزرگ در عشق.

يك كارمند دفتري خواب اثاثيه منزل ببيند : موفقيت مالي.

www.aradpardaz.com