آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شجره نامه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعاليتهاي خود مي توانيد آسوده باشيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است كه ناچار مي شويد حق خود را به ديگران واگذار كنيد . اگر در خواب ببينيد كه قسمتي از شجرنامه نيست ، نشانة آن است كه دوستان را به خاطر تنگدستي آنها ناديده مي گيريد .

www.aradpardaz.com