آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قهوه خانه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن يا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است كه با دشمنان خود رابطة دوستانه اي برقرار مي كنيد ، ممكن است زن مكاري براي غارت ثروت شما توطئه بچيند .

www.aradpardaz.com