آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کوله پشتي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن كوله پشتي در خواب ، نشانة آن است كه به لذتي بزرگ دور از جمع دوستان دست مي يابيد . اگر زني در خواب كوله پشتي كهنه و پاره پاره اي ببيند ، نشانة آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهد شد .

www.aradpardaz.com