آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گاو صندوق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ايمن بودن از زيانها و امور نوميدانه است .

2ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد رمز قفل گاوصندوق را كشف كنيد ، علامت آن است كه بخاطر اينكه نقشه هايتان به سرعت به ثمر نمي رسد ، مي ترسيد همة آنها نقش بر آب شود .

3ـ ديدن يك گاوصندوق خالي در خواب ، علامت آن است كه نوميد و دلسرد خواهيد شد .

www.aradpardaz.com