آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مرمر سفيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب مرمر سفيد ، نشانة سعادتمندي در ازدواج و ديگر امور مربوط به آن مي باشد .

2ـ شكستن مجسمه يا ظرفي از مرمر سفيد ، نشانة ندامت و پشيماني است .

3ـ اگر زني جوان خواب ببيند جعبه اي از مرمر سفيد را كه در آن عطر خوشبويي گذاشته است گم مي كند ، علامت آن است كه در اثر بي دقتي به حيثيت و ثروتش لطمه خواهد زد .

www.aradpardaz.com