آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دندان نيش

 

مؤلف گويد : دندان نيش پائين فرزند مونث مي باشد اگر بيند آن دندان شکسته بود. يعني فرزند دخترش بيمار گردد

www.aradpardaz.com