آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ويران شدن

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

www.aradpardaz.com