آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قسم خوردن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن قسم قسم خوردن به بازي بود

www.aradpardaz.com