آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسباب کشي

 

خالد اصفهاني گويد:

اگر بيند به خانه بزرگتري اسباب کشي کرد دليل آن است که اشتياق زياد براي پر معنا کردن ومفهوم دادن به زندگي دارد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول اسباب كشى ديديد، نشانگر آن است كه به زودى اتفاقاتى رخ مى‏دهد كه مجبور مى‏شويد، حالت مبهم خود را تغيير دهيد.

 

www.aradpardaz.com