آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پياده روي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب، در مكانى زيبا مشغول قدم زدن باشيد، بيانگر آن است كه ثروتى به دست مى‏آوريد. اگر خواب ببينيد هنگام شب مشغول پياده‏روى هستيد، به اين معنا است كه به اهداف خود نمى‏رسيد.

www.aradpardaz.com