آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غلبه کردن

 

اگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف اين بيند دشمن بر وي ظفر يابد.

www.aradpardaz.com