آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيدا کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه چيزى را پيدا مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارها تلاش بيشترى بكنيد تا به موفقيت برسيد.

www.aradpardaz.com