آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تذکر دادن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به كسى تذكر مى‏دهيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه با انجام كارهاى خوب نزد اطرافيان محبوبيت به دست مى‏آوريد.

www.aradpardaz.com