آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تنبيه شدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

تنبيه شدن در خواب، بيانگر آن است كه كارتان را به خوبى انجام نمى‏دهيد. اگر در خواب كسى را تنبيه كنيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ايد.

www.aradpardaz.com