آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خروس جنگي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خروس جنگي در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهيد بود .

2ـ ديدن خروس جنگي بيمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهايي سخت و سرد قرار خواهيد گرفت و به منافع شما زيان خواهد رسيد .

www.aradpardaz.com