آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رقص گروهي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد به همراه گروهي مي رقصيد ، علامت آن است كه سرگرم تفريحات سالم و دلپذير خواهيد شد .

www.aradpardaz.com