آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زد و خورد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با كسي زدو خورد مي كنيد ، نشانة آن است كه با دوستان گرفتار مشكلي اجتماعي خواهيد شد . كه يا ناچار از آنها عذرخواهي خواهيد كرد يا روابط خود را با دوستان قطع مي كنيد .

2ـ ديدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست كه تلاش مي كنيد ديگران را از گمراهي و پستي نجات دهيد .

www.aradpardaz.com