آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هيپنوتيزم

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه شخصى را هيپنوتيزم مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه سعى مى‏كنيد روى ديگران نفوذ پيدا كنيد.

اگر در خواب شخصى شما را هيپنوتيزم كند، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زيان مى‏شويد.

www.aradpardaz.com