آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ابزار کار

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب تعداد زيادي ابراز كار : ثروت

به شما ابراز كار اهدا ميكنند : بعضي ها به خاطر شما كارهاي بسياري انجام خواهند داد.

ابزار كار ميخريد : تغييرات مهم

ابزار كار مي فروشيد : پول به دستتان مي آبد

ابزار كار مكانيكي : يك هديه دريافت مي كنيد

ابزار نجاري : يك زن به شما پيشنهادي ميكند

ابزار ماهيگيري : شكست در كار

ابزارجراحي : رنج

ابزار موسيقي : خوشبختي

www.aradpardaz.com