آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آسياب آبي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آسياب آبي : خوشبختي

شما درآسياب آبي هستيد : طلبتان را وصول ميكنيد

يك معامله گر يا سياستمدار خواب آسياب آبي ببيند:كارها و معاملات وسعت پيدا ميكند.

كشاورزان خواب آسياب آبي ببينند : يك محصول پر بركت و فراوان

عشاق خواب آسياب آبي ببينند : ازدواج آنها به خوشبختي مي انجامد .

متاء هلها خواب آسياب آبي ببينند : زندگي زناشوئي خوبي در پيش دارند .

ثروتمندان خواب آسياب آبي ببينند : ثروتشان باز هم بيشتر خواهد شد .

www.aradpardaz.com