آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اشعه ايکس

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دستگاه اشعه ايكس : نگرانيهاي شما برطرف ميشود .

شما را زير اشعه ايكس مي گذارند : ناكامي پشت ناكامي.

نتايج يك آزمايش با اشعه ايكس : يك حادثه دلپذير

آزمايش اشعه ايكس روي ديگران انجام مي دهيد : مشاجره در فاميل

شما يك دستگاه اشعه ايكس را بكار مي اندازيد : درآمدخوبي خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com