آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انگشت شصت

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت شصت خودتان : يك دوره خوب در زندگيتان شروع مي شود .

شصت شما زخمي مي شود : منتظر ضررهاي مالي باشيد .

شصت شما مي سوزد : دوستان حسود شما را احاطه مي كنند .

www.aradpardaz.com