آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اهدا کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما چيزي اهدا مي كنند : منتظر بهبود وضع فعليتان باشيد .

چيز جالبي به شما اهدا مي كنند : به شما خيانت ميشود .

به مسجد يا كليسا چيزي اهدا مي كنيد : با شخصيتهاي مقام اول اجتماع ملاقات خواهيد كرد.

به يك زن چيزي اهدا مي كنيد : يك رفاقت بزرگ

به يك مرد چيزي اهدا مي كنيد : يك شوك

به يك موسسه پول مي بخشيد : پول در آينده نزديك .

www.aradpardaz.com