آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آه و ناله

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آه و ناله : شادي

گريه و زاري : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهيد داد

بچه ها آه و ناله مي كنند : پول

افراد فاميل آه و ناله مي كنند : بايد خرجهايتان را كمتر كنيد

www.aradpardaz.com