آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بار سنگين

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد .

اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي

بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز

دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

www.aradpardaz.com