آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اعضاء بدن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اعضاء بدن : يك نوزاد دختر زائيده مي شود.

اعضاي بدن بيماران : نااميدي

اعضاي بدنتان خوب كار مي كند : خوشبختي در خانواده

اعضاي بدن اشخاص پير و بيمار : پرگوئيهاي خصمانه

اعضاي بدن شما شل است : يكنفر درپي فريب دادن شماست .

اعضاي بدنتان سالم است : ثروت

اعضاي بدن شما بي اندازه بزرگ است : شما داراي يك پسر ناقص الخلقه خواهيدشد.

بعضي از اعضاي بدن شما را جدا مي كنند : يكي از عزيزانتان را از دست مي دهيد.

اعضاي بدنتان بيمار هستند : مادر يا پدر شما خواهد مرد.

 

www.aradpardaz.com