آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بلند کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه ديگران چيزي را بلند مي كنيد : بيمار خواهيد شد .

شما چيز بسيار سنگيني را بلند مي كنيد : مشكلات بسيار

شما را بلند مي كنند : پشتكار و ايستادگي شما در مقابل مخالفان به نهايت مي رسد .

شما بچه اي را بلند مي كنيد : احترام و امتياز

ديگران را بلند مي كنيد : يكنفر دشمني و كينه خود را از شما مخفي مي كند .

بوسيله يك دستگاه چيزي را بلند مي كنيد : پول

يك مرد يك زن را بلند مي كند : شادي فراوان

www.aradpardaz.com