آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بند جوراب

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

يك زن جوان خواب بندجوراب ببيند : او نبايد فعلاً اميد موفقيت داشته باشد .

يك زن جوان خواب ببيند كه بند جورابش را گم ميكند : يك مرد حسود گيرش خواهد آمد

بند جورابتان را باز مي كنيد : يك دوست نابكار در نزديكي شماست .

بند جورابتان مي افتد : موفقيت شما فعلاً ممكن نيست .

شخصي بند جوراب شما را برمي دارد : شمايك دوست وفادار داريد .

يك بند جوراب به شما مي دهند : در حل مشكلاتتان به شما كمك خواهد شد .

بند جورابي را كه گم شده پيدا مي كنيد : گرفتاريهاي شما بيشتر مي شوند .

بند جوراب اشخاص ديگر : در برطرف كردن گرفتاريها به شما كمك خواهد شد .

شما فقط يكي از دو بند جورابتان را پيدا مي كنيد : در عشق خوشبخت خواهيد شد .

تعدادي بند جوراب را پيدا مي كنيد : بيماري .

 

www.aradpardaz.com